Peníze jako dar: částku přesahující 5 000 000 Kč musíte nahlásit úřadům!

Dostali jste finanční dar, jehož hodnota přesahuje 5 000 000 Kč? Jedná se sice o osvobozený příjem, ale musíte jej nahlásit finančnímu úřadu! A nezáleží na tom, jestli vám jej poskytl manžel, rodiče, sestra nebo dobrý přítel.

Ačkoli ustanovení zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. ukládající tuto povinnost vešlo v platnost roku 2015 (§ 38v ZDP), mnoho lidí jej nezná. Ustanovená zákona definuje povinnost oznámení osvobozených příjmů v hodnotě vyšší než 5 milionů korun fyzickým osobám. Pokud fyzická osoba obdrží takový příjem, musí tuto skutečnost oznámit správci daně - příslušnému finančnímu úřadu, a to ve stejné lhůtě jako je lhůta pro podání daňové přiznání. Hodnota příjmu se přitom posuzuje jednotlivě.

Jestliže vám tedy někdo z příbuzných nebo přátel daroval větší finanční částku na koupi nemovitosti, ohlídejte si tuto povinnost. Realitní kancelář po vás tento doklad bude vyžadovat.

Renda radí:

Na všechno existují papíry - i v tomto případě si lze stáhnout předepsaný tiskopis ze stránek finanční správy, ovšem jeho použití je dobrovolné. V oznámení musíte uvést výši příjmu, okolnosti, za jakých došlo k darování oné částky (dar v rodině, výhra v loterii, příjem v penězích či v jiné podobě...atp.). Posledním údajem je datum, kdy k předání peněz došlo.

Pokud se jedná o příjem do společného jmění manželů, oznamuje jej pouze jeden z manželů. A pamatováno je i na případ, kdy je dar čerpán postupně - tedy ve formě výplaty nebo splátek, které dají dohromady sumu překračující onu magickou hranici 5 milionu korun. V takovém případě se posuzuje každá splátka jednotlivě, nikoli hodnota celého příjmu. Toto však neplatí v případě, že by se jednalo o účelové rozdělení příjmu.

Jak mám dar nahlásit?

Nahlášení daru nad 5 000 000 Kč lze provést písemně, a to v listinné podobě, ústně do protokolu anebo elektronicky přes datovou zprávu:

  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  • s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo prostřednictvím daňové informační schránky.


Co se stane v případě, že dar nenahlásím?

Ustanovení § 38w ZDP navazující na § 38v ZDP upravuje pokutu za neoznámení, případně pozdní oznámení osvobozeného příjmu. Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud nepodá oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob, ve výši:

  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván, nebo
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

Pokuta čeká také na toho, kdo nahlásí úřadu "nesprávnou" částku. Při výpočtu výše sankce se vychází z reálného ocenění toho příjmu, který dotyčný jako příjem neuvedl nebo jej uvedl dodatečně.

Existuje výjimka z tohoto ustanovení, co se nemusí nahlašovat?

  • Příjmy přijaté do 1. ledna 2015.
  • Oznamovací povinnost se nevztahuje na osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku zapisované do katastru nemovitostí České republiky, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem nebo nemovitost držel ve svém majetku 10 a více let (§ 4 odst. 1 písm. a), b) a v) ZDP).

Napište Rendovi

Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? René Trčka je tu pro vás. Napište mu, s čím vám může pomoci.